งานฝีมือ

ความหมายของงานฝีมือหรืองานประดิษฐ์

ความหมายของงานประดิษฐ์ หมายถึงงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดับตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยจึงทำให้งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • ความเพลิดเพลิน
 • เพิ่มคุณค่าของวัสดุ
 • สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม
 • ชิ้นตรงตามความต้องการ
 • เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น
 • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 • เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
 • เกิดความภูมิใจในตนเอง

ประเภทของงานประเดิษฐ์

 • ของใช้ได้แก่สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ส่วนตัวเป็นต้น
 • ของใช้ประดับตกแต่ง นำไปประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้แก่ กรอบรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องแขวน
 • ของเล่น มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กช่วยให้เจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดี ทั้งกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
 • ของใช้ในงานพิธี สิ่งที่ผลิตที่ประกอบในงานพิธีได้แก่บายศรี พานพุ่ม มาลัย ชนิดต่าง
Hi, I’m ekolumix